شیک دوچ یک سایت جامع تخصصی خرید ، فروش ،سفارش و آموزش آثار سوزن دوزی آمیخته با فرهنگ و هنر ایران زمین است . 

اهداف  سایت شیک دوچ :                                                                      استفاده ازاستعدادهای بومی و تجاری سازی هنر بومی سوزن دوزی بلوچستان  
ایجاد بستری مناسب برای اشتغال بانوان 
خرید  با تاکید بر اصالت اثر و قیمت مناسب 
پایین آمدن قیمت ها به دلیل حذف واسطه ها