در زمستان ۱۳۹۴ تعدادی از مهندسان و متخصصان حوزه مهندسی مالی، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات اقدام به تأسیس شرکتی در جهت رفع نیازهای IT حوزه مالی کشور و بهبود فرآیندهای مالی نمودند. پول تِک با تکیه بر دانش وتوانمندی همکاران متعهد و متخصص خود و رعایت الزامات پولی و مالی کشور و نهادهای نظارتی ذیصلاح اقدام به تولید راهکارهای نوین مالی می نماید.