اگر میخواهید به افراد انتقال وجه انجام دهید و اطلاعات بانکی آنها را نمیدانید.
اگر میخواهد بدون فاش شدن اطلاعات بانکی تان از دیگران وجه درخواست نمایید. 
اگر در صندوق خانوادگی, گروههای خیریه و یا گروههای دیگری عضو هستید و میخواهید تعاملات مالی گروهی داشته باشید.
پل به شما کمک خواهد کرد تا سریعتر، امن تر و با مدیریت بهتری تبادلات مالی خود را انجام دهید.