از اواخر سال 1396 عزم مان را جزم کردیم تا بصورت تخصصی در حوزه فین تک ها تمرکز و فعالیت کنیم. سال اول را به نهادسازی، شبکه سازی و ایجاد زیرساخت ها سپری کردیم و بعلاوه آنکه بصورت خاموش به رصد و تحلیل فضای اکوسیستم فین تک کشور پرداختیم. بخشی از دستاوردهای سال 1397 را در قالب سه کتاب منتشر کردیم. آینده صنعت مالی، فین تک ها و استراتژی سرمایه گذاری کتاب اول بود، کتاب دوم مدل استارزآپ: الگویی برای طراحی، بازآفرینی، ارزیابی و رشد ستارگان آینده (استارتاپ ها) بود و کتاب سوم جلد اول کتاب فین های جهانی بود که به بررسی 20 فین تک از کشورهای مختلف دنیا و در حوزه های مختلف فین تک پرداخته است. سه ویژگی کلیدی (تمرکز بر فین تک، ارزیابی روشمند، سرعت در پاسخگویی) برای خود در نظر گرفته ایم که در ادامه هر یک را بیشتر توضیح می دهیم.

وحید شامخی

وحید شامخی

  • عضو هیئت مدیره
مهدی ایثاری نیا

مهدی ایثاری نیا

  • رییس هیات مدیره
مجتبی لشکربلوکی

مجتبی لشکربلوکی

  • شریک استراتژیک