بونس، شرایطی را برای کسب و کارها فراهم می کند تا ارتباط تاثیرگذاری با مشتریان خود داشته باشند، فروش خود را افزایش دهند و مشتریان جدیدی جذب کنند.