حسین خسروی

حسین خسروی

  • مدیرعامل
محمد کلانتری

محمد کلانتری

  • توسعه دهنده کسب و کار
اصلان بهشتی

اصلان بهشتی

  • کارشناس ارشد سرمایه گذاری
محمدرضا فرحی

محمدرضا فرحی

  • مشاور سرمایه گذاری
عاتکه خیرخواهان

عاتکه خیرخواهان

  • مشاور منابع انسانی
علیرضا آرزومند

علیرضا آرزومند

  • مشاور فنی
حسام کدیور

حسام کدیور

  • مشاور حقوقی