ما یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر هستیم که بازار خود را به خوبی می شناسد.

شما با پیوستن به علم و ثروت پارس نه فقط به یک شرکت، بلکه به یک جریان ملحق می شوید. ما میخواهیم زمانی که شما شروع به همکاری با این شرکت می کنید، در نظر داشته باشید که نه تنها به شرکتی که همانند شرکت های دیگر ساختاری متشکل از مخاطبان هدف، امکان‏سنجی تجاری، سودآوری و طرح های عملیاتی دارد، بلکه در حقیقت به یک تیم و گروه با استعداد که به یک ارزش مشترک باور دارد، می‏پیوندید. ما باور داریم که شرکت ها الگویی از رشد و توسعه برای افراد، جامعه، کشورها و جهان هستند.