آموزش و پیاده سازی راهکارهای هوش تجاری به ویژه برای تولیدی، واردکننده و پخش های مواد غذایی و دارویی