تاب فکر

تاب فکر

رويدادهاي انگيزشي "تاب فکر" در راستاي ايجاد و توسعه نگرش و فرهنگ کارآفريني با رويکرد استارتاپي و تقويت کارتيمي و با هدف آشنايي دانشجويان، فارغ التحصيلان، متخصصين و علاقه مندان به کارآفريني استان با مفاهيم کسب و کار، کارتيمي، شبکه سازي، ايده پردازي و تفکر خلاق، اعتبارسنجي و ... طراحي و برگزار ميگردد . مخاطبين در طول برنامه با بحث، تبادل نظر و بررسي تجربيات افراد و کسب و کارهاي موفق، دانش و مهارت هاي خود را ارتقا ميدهند و از اين بستر تبادل نظر، هم انديشي، شبکه سازي و...، براي بهبود و توسعه روند رشد کسب و کارهاي خود استفاده مينمايند.

نظرات