نمایشگاه رینوتکس ۲۰۱۹ (Rinotex)

نمایشگاه رینوتکس ۲۰۱۹ (Rinotex)

نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

اهداف برگزاری :

 تجاری سازی فناوری
 بسترسازی برای تکمیل چرخه ی علم تا فناوری و فناوری تا کسب و کار
 شناسایی و معرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده ها ی دانش محور
 معرفی توانمندیهای پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن آنها
 ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخشهای مختلف اقتصادی و اجرایی
 گسترش همکاری های فناورانه منطقه ای، ملی و بین المللی
 ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای نخبگان علمی و فناوری و شکل گیری شرکت های دانش بنیان
 جذب سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) برای فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان
 افزایش صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان

 

نظرات