مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز یک مرکز رشد در شهر تبریز می باشد

مرکزرشدفناوری تجهیزات پزشکی باهدف گسترش واحدهای فناور,توسعه ی بیشترکارآفرینی وتجاری سازی درسال 1393 بامجوز وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی درمجتمع فناوری پاستور شروع به کار نموده و توانسته است در راستای ارتقاء فناوری های حوزه سلامت قدم های موثری را بردارد.باحمایت مسئولین دانشگاه ,شورای مرکزمتشکل ازاعضای هیئت علمی دانشگاه و نمایندگانی ازاداره کل تجهیزات پزشکی و حوزه صنعت تجهیزات,تشکیل و طی جلسات متعدد توانسته است زیرساخت های فناوری مرکز را تبیین و جهت اجراء ابلاغ نماید.

مرکز رشد یک مرکز حمایتی,در جهت کمک به شرکت های نوپا از طریق ارائه خدمات مالی و مشاوره ای و آموزشی است.مراکزرشد با جلب سرمایه های اولیه و ریسک پذیر,برای این شرکت ها موجب رشد و دوام آن ها به میزان 80 درصد می شوند و شرکت هایی که دوره ی استقرار در مرکزرشد را با موفقیت می گذرانند,می توانند به طور مستقل به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.