مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز یک مرکز رشد در شهر تبریز می باشد

رسالت مرکزرشد:

مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی یک نهاد حمایتگرازصاحبان ایده های فناورانه دانش بنیان و شرکت های نوپا در زمینه بیوتکنولوژی برای توسعه تحقیقات علوم حوزه سلامت به سمت تجاری شدن است. با پیوند زدن تحقیقات دانشگاهی به صنعت، ما در تحقق تصمیمات مقام معظم رهبری در توسعه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش محور قدم بر میداریم .

 

 دیدگاه مرکز رشد:

ما بر این باوریم که کارآفرینان نقش مهمی در بهبود زندگی بشر دارند و در این راستا هدف اصلی مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی، فراهم آوردن محیط و شرایط مناسب برای توسعه شرکتهای نو پا و دانش بنیان در زمینه بیوتکنولوژی می باشد.

 

اهداف اختصاصی مرکز رشد:

-          فراهم آوردن امکان دستیابی به تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی عمومی و تخصصی برای شرکت های نو پا و دانش بنیان در زمینه بیوتکنولوژی.

-          کمک به پرورش ایده های دانش بنیان، و تشویق خلاقیت وکمک به انتقال دانش و تکنولوژی.

-          افزایش انگیزه در محققان به منظور انجام تحقیقات تاثیر گذار و نتیجه بخش در زندگی بشر.