ایران زاب

ایران زاب به کسانی که نیاز دارند مدرک تحصیلی خود را در آلمان تایید کنند کمک میکند

 

ایران زاب به کسانی که نیاز دارند مدرک تحصیلی خود را در آلمان تایید کنند را راهنمایی نموده و این امکان را میدهد که بتوانند هزینه مربوط به زاب را به صورت ریالی پرداخت کنند

شبکه پرداخت پی

شبکه پرداخت پی

  • درگاه پرداخت
ماپرا

ماپرا

  • پرداخت های شهروندی بدون نیاز به اسکناس و کارت بانکی