فناوري جديد کاتاليست هاي جاذب سطحي در توليد گاز شيرين و بي بو با مقياس صنعتي، استقرار واحد R&D