رهپویان دانش و فناوری فرا

تهیه و پیاده سازی نرم افزارهای مرتبط با مدیریت نوآوری و تجاری سازی و فرایندهای سازمانی در صنعت تلکام و سایر صنایع

تهیه و پیاده سازی نرم افزارهای مرتبط با مدیریت نوآوری و تجاری سازی و فرایندهای سازمانی در صنعت تلکام و سایر صنایع