بررسی مطالعه ایجاد توسعه و انجام امور مهندسی و مشاوره و راه اندازی و اداره طرح ها و پروژه های صنعتی و دانش بنیان