ایران نگری پروژه ایست که از دل خاکسترهای پروژه ای دیگر سر بر آورده و هدف آن آشنایی مردم با میراث تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ناملموس ایران در قالب وب سایت است. ما می خواهیم سطح اطلاعات کاربران را بالا برده و تلاش کنیم تا با فرهنگسازی، محیطی را فراهم آوریم تا گردشگری آگاهانه در میان عوام مردم پدیدار شود و هر ایرانی به جای تخریب این میراث گران بها، تلاش کند تا آن را در بهترین حالت برای آیندگان به یادگار بگذارد.