شرکت بسامد گستر فردا

شرکت دانش بنیان بسامد گستر فردا (سهامی خاص) در زمینه سامانه های الکترواپتیکی فعالیت می نماید.