هوشمند سازی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با استفاده از تکنولوژی RTLS
BDD Systems به وسیله‌ مدیریت کارآمدتر منابع، موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ بیمارستان‌ها می‌شود.

تعیین موقعیت مکانی اشیا و اشخاص در هر لحظه