سیستم فلومیتر توربینی
سیستم فلومیتر جابجایی مثبت
سیستم فلوکامپیوتر و شماره انداز دیجیتالی ضدانفجار
سیستم ارتینگ اتوماتیک بترگیری و تخلیه ضدانفجار
مخازن شناور
شیر برقی دو مرحله ای ضدانفجار