با استفاده از سامانه میز الکترونیکی خدمت سامیز، امکان تعریف کلیه خدمات سازمان در سامانه وجود دارد. پس از تعریف خدمات در سامانه، مدارک و مستندات مورد نیاز ارائه خدمت در مراحل مختلف از ارباب رجوع دریافت شده و به او کد رهگیری اعطا می شود. در هر یک از مراحل با مراجعه به سامانه و ارائه کد رهگیری، از آخرین وضعیت ارائه خدمت مطلع خواهند شد. علاوه بر مراجعه به سامانه، ارباب رجوع در هر مرحله از طریق پیامک و ایمیل از وضعیت جدید خدمت خود مطلع خواهند شد.