شرکت دانش بنیان مبتکران سیستم کاوش در حوزه‌ی ارائه راهکارهای مبتنی بر تحلیل سیستم‌ها و فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز نموده است. امروز این شرکت افتخار دارد که با بهره مندی از توان دانش آموختگان دانشگاه‌های برتر داخل و خارج کشور، توان مدیریت و اجرای پروژه‌های ملی، متوسط و بزرگ نرم‌افزاری و تحلیلی در حوزه های ذیل را دارد و تاکنون موفق به مدیریت و اجرای پروژه هایی برای وزارت خانه ها و سازمان های دولتی کشور و سازمان های خصوصی شده است.

فعالیت‌های اصلی شرکت مبتکران سیستم کاوش عبارتند از:

تحلیل سیستم موجود و طراحی شاخص‌ها و سنجه‌های عملکرد و استراتژیک
هوش تجاری (Business Intelligence)
داده کاوی (Data Mining)
انباره داده (Data warehouse)
تحلیل و مدیریت داده های عظیم (Big data)
 مشاوره و برنامه ریزی راهبردی