دستگاه هوشمند پايش غبار خروجي دودكش صنايع(FANPAYA1395-PSDM)