پایوران مه داده پویش

چیدمان منزل با استفاده از تکنولوژی های واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و پردازش تصویر

چیدانه (چیدمان منزل با استفاده از تکنولوژی های واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و پردازش تصویر)
سیماگو (سرویس یار ملی ارتباط گویای ویدئویی)