شرکت دام گستر پیشگام به منظور تولید و تامین مواد ژنتیکی اصلاح شده و پربازده برای دام سبک ( گوسفند و بز) به ویژه در زمینه چندقلوزایی مورد نیاز اصلاح نژاد گوسفندان و بهبود تولیدات شیر در بز، توسط عده ای از متخصصین ژنتیک و اصلاح نژاد دام در سال ۱۳۹۰ و با شماره ۴۱۴۱۶۰ تاسیس گردید.
در حال حاضر این شرکت، تأمین و تولید اسپرم و جنین نژادهای مختلف دام سبک به ویژه گوسفند رومانف کانادایی، بز سانن و آلپاین و همچنین ارائه دهنده خدمات در زمینه تلقیح مصنوعی به دو روش لاپاراسکوپی و سرویکال می باشد. این شرکت به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان از سال ۱۳۹۲ توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد تایید قرار گرفت و در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر گردید.