خانه توسعه پاک به عنوان یک شرکت اسپینافی از شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماری دانشگاه تهران تأسیس شده است. خانه توسعه پاک با اتکا به دید وسیع و اندیشه باز اعضا و تجربیات گرانبهای سهامداران و مشاوران خود که از اساتید دانشگاه تهران هستند، در مسیر توسعه پایدار گام بر می دارد.