بیش از چهارده سال سابقه تولید نرم افزار و سخت افزار
مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
عضو شرکتهای دانش بنیان 
عضو شورای عالی انفورماتیک
عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
عضو انجمن انفورماتیک ایران
رتبه برتر در جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی
رتبه برتر جشنواره پژوهش کشور 
رتبه برتر شرکت فناور دانشگاه تهران
دارای نمایندگی خدمات و پشتیبانی در تمام استانهای کشور