سالپا بستری است براي گفتگو دربارۀ تجربه‌هایی که از مصاحبه در شرکت‌ها به دست‌آورده‌ایم. ما اينجا گردهم آمديم تا به هم کمک کنيم آسان‌تر و بهتر شغل و شرکتمان را انتخاب و محل کار دوستداشتنيمان را پيدا کنيم.