استارتاپ بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب

استارتاپ بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب

مهلت ارسال طرح ها و ایده ها تا 30 مهر 

 

بهینه سازی مصرف

تامین آب در بحران

تصفیه کننده های نوین

نرم افزارهای کمیت و کیفیت

نمونه برداری و آنالیز بر خط آب

احیاء منابع زیر زمینی

پیشگیری از آلودگی

آب های بست بندی شده

کاربرد نانو  زیست فناوری

تشخیص و جلوگیری از هدر رفت

 

نظرات