نمایشگاه تخصصی آموزش و استارتاپ های آموزشی

نمایشگاه تخصصی آموزش و استارتاپ های آموزشی

بخش های نمایشگاه:

یادگیری الکترونیکی

فناوری های نوین آموزشی

دانشگاه ها  موسسات آموزشی داخل و خارج از کشور

استارتاپ های موفق آموزشی

درﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

اﻫﺪاف ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ -ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﮐﻨﮑﻮر يﻫﺎ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ

ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﻨﮑﻮر يﻫﺎ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎ نﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎ و ﻣﺪارس 

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آموزشی به مدیران و کارشناسان آموزش سازمان، دانشگاه ها و مدارس

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

معرفی مراکز برتر دوره های تکمیلی MBA-DBA

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

فرصت های ارزشمند نمایشگاه:

ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

حضور بیش از 1000 دانشجوی امیرکبیر

ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ صنعتی

ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻬﺮان

حضور مدیران، معلمان  دانش آموزان سال12 و کنکوری

نظرات