سمینار تخصصی فناوری های نوین آموزشی

سمینار تخصصی فناوری های نوین آموزشی

ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺪارس ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺪت ﺳﻤﯿﻨﺎر :ﯾﮏ روزه

به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه آموزش کارکنان از طرف جهاد دانشگاهی اعطا می شود.

در این سمینار خواهید آموخت:

 چگونه سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی به صورت رایگان در سازمان یا مرکز خود راه اندازی کنید،
چگونه استودیوی تولید محتوای دیجیتال با هزینه کمتر از 50 هزار تومان راه اندازی کنید.
چگونه محتواهای دیجیتال برای سازمان خود تولید و در اختیار کارکنان یا دانشجویان خود قرار دهید،
چگونه محتواهای آموزشی قبلی را در سیستم جدید مدیریت کنید
چگونه از کارکنان یا دانشچویان به صورت الکترونیک آزمون بگیرید و نمره بدهید.
درضمن خواهید آموخت چگونه با فروش محتواهای دیجیتال کسب درآمد کنید.

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﻤﯿﻨﺎر:

ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش 

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ

 ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ

 داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي

 ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻤﺎن ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

نظرات