خاطرک یک شبکه اجتماعی برای ثبت متفاوت خاطرات به‌صورت تصویر، صدا و متن است که در قالب اپلیکیشن و سایت ارائه‌ شده است. در حال حاضر، فضاهایی که برای ثبت لحظه‌ها وجود دارند، فضاهایی نیستند که صرفاً به ثبت لحظه‌ تمرکز داشته باشند و ترکیبی از این اتفاق و چیزهای دیگر مانند اخبار هستند. خاطرک برای تمرکز بر لحظه‌های زندگی و ثبت آن‌ها در تعامل با افرادی که در آن حضور داشته‌اند، ایجـاد شده‌ است. در خاطرک سـعی می‌شود داستان زندگی آدم‌ها از روی این لحظات به آن‌ها گفته شود و اطلاعات به ‌طور هوشمنـد پالایش شوند. یکی از جنبه‌های پالایش هوشمند، جدا کردن محتـوای غیرمرتبط است تا فضا، فضایی از لحظات مربوط به کاربر باشد. در اپلیکیشن، برخـــی لحظـات فقــط برای خود فــرد ثبت می‌شود؛ اما برخی دیگر در تعامل با دیگران هستند که به‌ واسطه این مورد کاربران دیگری با فرد در ارتباط خواهند بود.