غرفه‌یار شریف به منظور برطرف‌سازی نیاز‌های موجود در مسیر آماده‌سازی، برنامه‌ریزی، هماهنگی و تامین خدمات مربوط به نمایشگاه و رویداد از طریق تسهیل و تسریع فرآیند حضور و ایجاد صرفه زمانی و اقتصادی به واسطه ایجاد شبکه وسیعی از تامین کنندگان خدمات نمایشگاهی با فراهم کردن بستری آنلاین و پلتفرمی، یاری‌رسان کسب و کار های متقاضی حضور در نمایشگاه‌ها و برگزارکنندگان رویدادها است.