برنا پلیمر پاک پاسارگاد

طراحی و ساخت سامانه‌های پیشرفته بسته‌بندی بر پایه بازدارنده‌های خوردگی فاز بخار ( VCI)