بهینه سازان سیستم های آب و انرژی سبز پایش افرا

تحلیل و توسعه فناوری و کنترل هوشمند سیستم های آب و انرژی

پایش لحظه ای پارامترهای محیطی گلخانه از جمله دما و رطوبت و امکان کنترل عملگرهای درون گلخانه مانند پنجره ها و پمپ های آب به صورت خودکار و دستی توسط مالک گلخانه از مزایای سامانه افرا است.
امکان سفارشی سازی سیستم برای مشتری با سنسورها و عملگرهای مورد نیاز از توانایی های ما است.