سامانه های هوشمند کشاورزی والی

سامانه های هوشمند کشاورزی والی یک شرکت در شهر تهران می باشد

تجاری سازی و صنعتی سازی دستگاه کاملا نوآورانه شرکت، علاوه بر ایجاد ارزش برای شرکت، می تواند آثار کلان قابل توجهی هم برای صنعت زعفران کشور داشته باشد که افزایش کیفیت زعفران تولیدی از طریق حذف کامل آلودگی ها، چالش نیروی کار کافی در فصل برداشت و مهیا سازی شرایط برای افزایش تولید محصول زعفران در کشور از این جمله خواهد بود.