شریف گرافینا

تولید و توسعه محصولات فوتو کاتالیست نانو ساختار با قابلیت تصفیه هوا