هویتا(فناوران هویت الکترونیکی امن)

طراحی، تولید و فروش محصولات و خدمات حوزه زیرساخت کلید عمومی(PKI) و امضای دیجیتال

شركت فناوران هویت الكترونیكی امن در بهمن ماه 1395در قالب یک شرکت مستقل و فعال در حوزه زیرساخت کلید عمومی به ثبت رسیده است

از سال 1381 تا قبل از بهمن ماه 1395، فعالیت این شركت در قالب گروه PKI در شركت امن افزار گستر شریف صورت می‌پذیرفت و به صورتSBU مدیریت می‌گردید


هدف اصلی شركت هویتا، توسعه کاربردهای گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال در کشور است و در زمینه طراحی و توسعه محصولات بومی در حوزه زیرساخت کلید عمومی فعالیت به سزایی دارد.