بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال

اولین نهاد توسعه اشتغال پایدار در رسته فناوری اطلاعات و ارتباطات