فردای سروش ایرانیان

نرم افزار راهنمای الکترونیکی طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع

راهنماي الكترونيكي طراحي مفهومي موتورهاي سوخت مايع، اولين نرم‌افزاري است كه در اين زمينه در كشور توسعه داده شده است. نرم افزار ياد شده، در برگيرنده اطلاعات سيستمي بيش از 1200 موتور و به طور خاص موتور سوخت مايع مي‌باشد. از مزاياي بهره‌گيري از اين نرم‌افزار مي‌توان اشاره كرد به: كم شدن زمان طراحي، افزايش دقت در فرآيند طراحي، صرفه‌جويي در هزينه طراحي، تسهيل در تصميم‌گيري انتخاب موتور، ابزاري براي صحه‌گذاري فرآيند طراحي محفظه احتراق، ابزاري براي صحه‌گذاري فرآيند طراحي موتور سوخت مايع در فاز طراحي مفهومي. همچنين از ويژگي‌هاي خاص اين نرم‌افزار، مي‌توان اشاره كرد به: بانك جامعي از موتورهاي سوخت مايع و جامد (خصوصا سوخت مايع) جهان، امكان دسته‌بندي موتورها بر اساس شاخص‌هاي جرمي- انرژيتيكي، امكان جستجوي موتورها بر اساس وضعيت فعلي آن‌ها: طراحي شده، به كار گرفته شده يا بازنشسته، امكان جستجوي موتورها بر اساس شاخص‌هاي كاركردي و عملكردي نظير: نوع پيشران، سطح تراست، سطح فشار محفظه، نسبت انبساط هندسي، ايمپالس ويژه، زمان سوزش و نسبت مولفه‌ها. تفكيك موتورها به سه دسته كم پيشران، تراست متوسط و پر پيشران.