سروشان ایده کاوان

مدیریت و ارایه راهکار در حوزه رسانه های دیجیتال، طراحی و پیاده سازی سازمان های مبتنی بر تبلت و رایانش ابری، برنامه ها و نرم افزارهای موبایل سازمانی

 

شرکت سروشان ایده کاوان در سال هزار و سیصد و نود و یک تاسیس گردیده است و در زمینه مدیریت و ارائه راهکار در حوزه رسانه های دیجیتال، طراحی و پیاده سازی سازمان های مبتنی بر تبلت و رایانش ابری، استقرار تبلت و اکوسیستم موبایل در سازمان، پیاده سازی سازمان پرتابل و چابک، طراحی و تولید اپلیکیشن های موبایل ، پیاده سازی سیستم های ایده کاوی، ارائه و تولید راهکارها و استراتژی های دولت همراه، توسعه کسب و کار الکترونیک و موبایل، ارائه مدل های نوین سازمانی فعالیت می نماید.