معماری پویا

طراحی و ساخت المان های هنری پویا با کاربرد بهینه سازی مصرف انرژی، کنترل نور طبیعی و افزایش جذابیت محیطی

هدف این پروژه ساخت دیوار شیشه ایِ تعاملی است که بر روی آن نقوش کوچک بسیاری قرار دارد. دیوار شیشه ای تعاملی طراحی و ساخت شیشه ای متحرک است که توسط طراح و متخصص نرم افزار، مدلسازی و ساخت آن صورت می پذیرد. سپس مکانیزم حرکتی سازه توسط متخصص مکانیک تعریف گردیده و با توجه به ویژگی های موتوری و مکانیزمی، متخصص برق به طراحی بورد های مربوطه و کنترلر پرداخته و برنامه نویس دستورات لازمه برای ایجاد واکنشی مناسب نسبت به پارامترهای فیزیکی محیط را به موتور ارسال می دارد. در نهایت ساخت و جمع بندی ساخت نهایی با تیم معماری خواهد بود. این نقوش یا المان های به کار رفته بر روی شیشه در حالت استفاده در نما با توجه به میزان نور ورودی به فضا، از طریق باز و بسته شدن، دیوار شیشه ای را نورگذر و یا مانعی برای نور می سازد. و در حالت استفاده از این محصول در معماری داخلی بعنوان جداساز فضایی (پارتیشن) می تواند امکان شفافیت بین دو فضا را ایجاد و قطع نماید.