ایجاد یک گروه پژوهشي مستقل برای اولين بار در سطح کشور در زمينه ایمني فرآیندها و مهندسي پدافند غير عامل در صنایع شيميایي با رویکرد توسعه دانش در زمينه ارتباط و یکپارچگي ميان علم ایمني فرآیند و مهندسي پدآفند غيرعامل.