سرآمدان اندیشه آوینا

ارائه نرم افزار بومی و کاربردی در حوزه های تصمیم گیری چند شاخصه

شرکت سرآمدان اندیشه آوینا، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، با هدف ارائه خدمات در زمینه‌های مشاوره مدیریت و مهندسی سیستم، از نیروی انسانی مشتمل بر مهندسین صنایع و متخصصین مدیریت از دانشگاه‌های معتبر، بهره می‌گیرد.
جهت‌گیری فعالیت‌های‌ شرکت، متمركز بر ارایه خدمات مدیریتی در زمینه‌های برنامه‌ریزی استراتژیك، ارزیابی عملکرد سازمانی، عارضه‌یابی، مدیریت منابع انسانی، معماری فرآیندی و ارایه خدمات مهندسی در حوزه‌های امكان‌سنجی‌ طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مفهوم و كاربرد زنجیره تامین و لجستیك در صنایع و نیز مهندسی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های عملیاتی و مدیریتی می‌باشد.

سیدمحمد رضوی

سیدمحمد رضوی

  • مدیرعامل
شیده سادات هاشمی

شیده سادات هاشمی

  • مدیر اجرایی
حنان  عموزاد مهدیرجی

حنان عموزاد مهدیرجی

  • رییس هیات مدیره
سیدحسین  رضوی حاجی آقا

سیدحسین رضوی حاجی آقا

  • نایب رییس هیات مدیره
محمدرضا  تقی زاده یزدی

محمدرضا تقی زاده یزدی

  • عضو هیات مدیره