کارگاه آموزشی فرایند تجاری سازی

کارگاه آموزشی فرایند تجاری سازی

سرفصل‌ها
تعاریف تجاری‌سازی
تفاوت میان تجاری‌سازی و توسعه ایده
چرا تجاری‌سازی؟
مشکلات پیش رو تجاری‌سازی
راه‌کار ایده‌آل تجاری‌سازی
عناصر تجاری‌سازی
∗با ارایه گواهی‌نامه معتبر از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

نظرات