تینو جامع ترین مرکز نوآوری حوزه مدیریت شهری و پیاده سازی زیرساخت های شهر هوشمند
با حمایت شهرداری تهران و نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری