اولین فراخوان جذب ایده و استارتاپ در شتابدهنده شناختی

اولین فراخوان جذب ایده و استارتاپ در شتابدهنده شناختی

پذیرش ایده های فناورانه در زمینه های:

علوم اعصاب

هوش مصنوعی

توان بخشی

روان شناسی

زبان شناسی

علوم تربیتی

رابط های مغز و رایانه

پردازش داده های شناختی

نظرات