بومرنگ بستری برای تبادل فناوری و ارتباط بین سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با افراد و شرکت های نوآور داخلی و بین المللی ست که دغدغه های زیر را دارند:

یک مسئله فنی دارم ولی نمی دانم چه کسی و در کجا راه حل آن را میداند!/ می خواهم از آخرین نوآوری های حوزه فعالیت خود مطلع شوم!/ در کمترین زمان و با کمترین هزینه راه حل مسئله خود را پیدا کنم./ می خواهم ده ها هزار نوآور در داخل و خارج از کشور به مسئله من فکر کنند!/ می خواهم نوآوری و فناوری خود را به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بفروشم!/ می خواهم برای نوآوری یا فناوری خود سرمایه گذار جذب کنم./ در کمترین زمان و با کمترین هزینه سرمایه گذار یا خریدار نوآوری خود را بیابم.