طوفان فکری

طوفان فکری

طوفان فکری یا بارش فکری (‌Brainstorming)

طوفان فکری (Brainstorming) موقعیتی است که در آن گروهی برای به وجود آوردن ایده‌های جدید حول یک موضوع مشخص گرد هم می‌آیند. این افراد با استفاده از قوانینی که موانع را برمی‌دارد، افراد را به‌سوی فکر کردن آزادانه و خلق ایده‌ها و راه‌کارهای جدید و بی‌شمار می‌کشانند.

 مشارکت‌کنندگان با خطور کردن ایده‌ها به ذهنشان آن‌ها را با صدای بلند اعلام می‌کنند و سپس روی ایده‌های مطرح‌شده کار می‌کنند. همه ایده‌ها نوشته می‌شوند اما نقد نمی‌شوند فقط زمانی که مدت طوفان مغزی تمام شد، تمامی ایده‌ها موردبررسی قرار می‌گیرند.

نظرات