شرکت هوشمندکاران عصر جهت ارائه خدمات بهتر سیستم خانه هوشمند را در محل شرکت راه اندازی نموده است .